0

0

Terry Drury on DODTV

Terry Drury 11/17/01 163" IL Whitetail

Terry Drury 12/22/13 161" IA Whitetail

Terry Drury 12/09/13 140" MO Witetail

Terry Drury 12/09/10 150" MO Whitetail

Terry Drury 11/11/09 147" IL Whitetail

Terry Drury 09/24/08 170" MO Whitetail