0

0

"Archery" on DODTV

Jacob O'Dell 10/14/11 136" TX Whitetail

Adam Wainwright 10/19/09 140" IL Whitetail

Daltyn Kramer 9/30/10 201" IA Whitetail

Derek Glesinger 11/02/13 133" MO Whitetail

Wade Robinson 10/29/13 135" IA Whitetail

Wade Robinson 11/10/13 8pt IA Whitetail

John O'Dell 11/13/05 150" IA Whitetail

Joe Shults 12/26/03 206" KY Whitetail

JJ Kolesar 01/31/09 8-point LA Whitetail

Jeff Propst 11/16/04 120" KS Whitetail

Jared Lurk 11/15/09 175" IA Whitetail

Eric Bothun 09/01/12 150" ND Whitetail

Daltyn Kramer 10/12/13 8-Point IA Whitetail

JJ Kolesar 11/15/09 135" IL Whitetail

Dave Reisner 11/06/09 151" IA Whitetail

Lee Novotny 12/22/12 135" MN Whitetail

Greg Glesinger 11/24/13 166" WI Whitetail

Kyle McClellan 11/07/12 131" IL Whitetail

Justin Lurk 11/11/08 137" MO Whitetail

Eric Bothun 11/25/12 150" IA Whitetail

Jeff Propst 09/29/13 Moose AK Moose

Keith Kuehn 11/06/05 173" IL Whitetail

Kyle Lamore 11/14/09 128" IL Whitetail

Kyle Lamore 11/05/11 156" IL Whitetail

Kyle Lamore 10/28/12 136" IL Whitetail

Lee Novotny 11/26/10 192" KS Whitetail

Justin Lurk 11/08/10 156" IA Whitetail

Dave Kramer 11/11/09 150" IA Whitetail

Chris Propst 11/07/05 148" MO Whitetail

Louie Payne 09/11/11 153" KY Whitetail

Louie Payne 11/07/09 148" IA Whitetail

Mark Drury 10/30/98 195" IL Whitetail

Rick Malik 11/06/09 137" IA Whitetail

Rick Malik 11/07/11 160" OH Whitetail

Rick Malik Fall 2003 120" PA Whitetail

Mike Klemmensen 12/06/11 157" IA Whitetail

Adam Kuehn 11/06/10 MO 140" Whitetail

Jarrod Gibson 11/16/14 140" IL Whitetail

Chris Comstock 11/10/09 125" MO Whitetail

Kyle McClellan 10/24/09 152" IL Whitetail

Dan Thurston 11/01/10 194" KS Whitetail

Dave Kramer 10/06/12 158" IA Whitetail

Bart Goins 11/06/10 149" KS Whitetail

Bart Goins 11/18/13 137" AL Whitetail

Rod Owen 11/01/03 201" MO Whitetail

Rod Wilson 11/05/04 162" IL Whitetail

Brandon Jennings 11/05/11 139" KS Whitetail

Bill Gadient 11/20/08 130" IA Whitetail

Tom Ware 11/29/10 143" IL Whitetail

Tom Ware 11/08/08 150" IL Whitetail

Bric Steward 11/14/13 170" IL Whitetail

Dan Thurston 09/30/07 143" MT Whitetail

Tom Ware 10/26/13 182" IA Whitetail

Jeff Propst 11/06/05 195" IA Whitetail

Louie Payne 12/11/13 160" KY Whitetail

Mike Klemmensen 11/13/14 164" IL Whitetail

Justin Lurk 11/09/11 143" IL Whitetail

Brandon Jennings 09/15/13 171" MO Whitetail

Joe Eugster 11/05/13 140" WI Whitetail

Greg Glesinger 11/09/13 154" IA Whitetail

Bart Goins 01/25/14 7yr old MS Whitetail

Steve Frantz 11/17/10 171" IL Whitetail

Blair Goins 10/15/10 130" AL Whitetail

Blair Goins 01/28/13 8-Point MS Whitetail

Joe Shults 12/15/13 4.5yr old MS Whitetail

Joe Shults 11/05/09 140" IL Whitetail

Rod Owen 11/28/04 139" KS Whitetail

Mark Drury 11/09/04 194" IA Whitetail

Mark Drury 11/09/03 Skyscraper IA Whitetail

John Williams 10/31/06 160" MO Whitetail

Joe Shults Fall 2002 140" IL Whitetail

Dave Reisner Fall 2001 166" IA Whitetail

Doug Hampton 10/28/07 144" KS Whitetail

Doug Hampton 11/30/10 175" KS Whitetail

Doug Hampton 11/15/13 146" KS Whitetail

Doug Hampton 11/06/13 145" IA Whitetail

John O'Dell 11/11/08 135" IA Whitetail

John O'Dell 11/05/12 160" IA Whitetail

Joe Eugster 11/17/03 170" WI Whitetail

Jared Lurk 11/06/06 178" IA Whitetail

John O'Dell 03/21/13 356" Argentina Red Stag

Eric Bothun 10/17/06 160" MN Whitetail

Terry Drury 12/09/13 140" MO Witetail

Terry Drury 12/09/10 150" MO Whitetail

Terry Drury 11/11/09 147" IL Whitetail

Terry Drury 09/24/08 170" MO Whitetail

Taylor Drury 01/10/14 140" MO Whitetail

John O'Dell 11/03/13 156" TX Whitetail

Steve Frantz 12/31/14 153" AL Whitetail

Rod Owen 11/20/13 159" IL Whitetail

Rod Owen 11/06/07 172" IL Whitetail

Rod Owen 10/24/11 131" IL Whitetail

Jim Thome 01/07/14 159" IL Whitetail

Matt Drury 11/04/12 130" MO Whitetail

Matt Drury 10/18/08 10-Point MO Whitetail

Mark Drury 12/06/13 135" TX Whitetail

Mark Drury 12/06/13 127" TX Whitetail

Mark Drury 11/09/13 148" MO Whitetail

Mark Drury 10/31/11 166" IA Whitetail

Mark Drury 01/01/14 160" IA Whitetail

Gary Levox 11/18/13 143" IA Whitetail

Gary Levox 10/12/11 166" IA Whitetail

Taylor Drury 11/17/12 169" IA Whitetail

Taylor Drury 11/03/07 105" MO Whitetail