0

0

"November" on DODTV

Wade Robinson 11/10/13 8pt IA Whitetail

John O'Dell 11/13/05 150" IA Whitetail

Jeff Propst 11/16/04 120" KS Whitetail

Jared Lurk 11/15/09 175" IA Whitetail

JJ Kolesar 11/15/09 135" IL Whitetail

Dave Reisner 11/06/09 151" IA Whitetail

Greg Glesinger 11/24/13 166" WI Whitetail

Justin Lurk 11/11/08 137" MO Whitetail

Eric Bothun 11/25/12 150" IA Whitetail

Keith Kuehn 11/06/05 173" IL Whitetail

Kyle Lamore 11/14/09 128" IL Whitetail

Kyle Lamore 11/05/11 156" IL Whitetail

Lee Novotny 11/26/10 192" KS Whitetail

Justin Lurk 11/08/10 156" IA Whitetail

Dave Kramer 11/11/09 150" IA Whitetail

Chris Propst 11/07/05 148" MO Whitetail

Louie Payne 09/11/11 153" KY Whitetail

Louie Payne 11/07/09 148" IA Whitetail

Rick Malik 11/06/09 137" IA Whitetail

Rick Malik 11/07/11 160" OH Whitetail

Mike Klemmensen 12/06/11 157" IA Whitetail

Adam Kuehn 11/06/10 MO 140" Whitetail

Jarrod Gibson 11/16/14 140" IL Whitetail

Chris Comstock 11/10/09 125" MO Whitetail

Dan Thurston 11/01/10 194" KS Whitetail

Dave Kramer 10/06/12 158" IA Whitetail

Chris Propst 11/14/04 133" MO Whitetail

Bric Steward 11/16/07 160" IL Whitetail

Bart Goins 11/06/10 149" KS Whitetail

Bart Goins 11/18/13 137" AL Whitetail

Rod Owen 11/01/03 201" MO Whitetail

Rod Wilson 11/05/04 162" IL Whitetail

Rod Wilson 11/19/10 180" IL Whitetail

Taylor Drury 11-13-04 MO Whitetail

Terry Drury 11/17/01 163" IL Whitetail

Brandon Jennings 11/05/11 139" KS Whitetail

Bill Gadient 11/20/08 130" IA Whitetail

Tom Ware 11/29/10 143" IL Whitetail

Tom Ware 11/08/08 150" IL Whitetail

Zach Playle 11/01/08 170" MO Whitetail

Bric Steward 11/14/13 170" IL Whitetail

Pam Shults 11/29/12 137" IL Whitetail

Chris Propst 11/25/13 149" MO Whitetail

Jeff Propst 11/06/05 195" IA Whitetail

Mike Klemmensen 11/13/14 164" IL Whitetail

Justin Lurk 11/09/11 143" IL Whitetail

Kyle Lamore 11/16/12 172" IL Whitetail

Joe Eugster 11/05/13 140" WI Whitetail

Greg Glesinger 11/09/13 154" IA Whitetail

Zach Playle 11/22/14 133" MO Whitetail

Steve Frantz 11/17/10 171" IL Whitetail

Joe Shults 11/05/09 140" IL Whitetail

Rod Owen 11/28/04 139" KS Whitetail

Mark Drury 11/09/04 194" IA Whitetail

Mark Drury 11/09/03 Skyscraper IA Whitetail

Doug Hampton 11/30/10 175" KS Whitetail

Doug Hampton 11/15/13 146" KS Whitetail

Doug Hampton 11/06/13 145" IA Whitetail

John O'Dell 11/11/08 135" IA Whitetail

John O'Dell 11/05/12 160" IA Whitetail

Joe Eugster 11/17/03 170" WI Whitetail

Jared Lurk 11/06/06 178" IA Whitetail

Rod Owen 11/26/13 142" MO Whitetail

Terry Drury 11/11/09 147" IL Whitetail

John O'Dell 11/03/13 156" TX Whitetail

Rod Owen 11/20/13 159" IL Whitetail

Rod Owen 11/06/07 172" IL Whitetail

Matt Drury 11/04/12 130" MO Whitetail

Mark Drury 11/09/13 148" MO Whitetail

Gary Levox 11/18/13 143" IA Whitetail

Taylor Drury 11/26/13 156" MO Whitetail

Taylor Drury 11/12/11 142" MO Whitetail

Taylor Drury 11/17/12 169" IA Whitetail

Taylor Drury 11/03/07 105" MO Whitetail